Forum

"Шериф" -...
 
Notifications
Clear all
"Шериф" - Граната В Съблекалнята, Мръсни Пари И Легионери
"Шериф" - Граната В Съблекалнята, Мръсни Пари И Легионери
Grupp: Registrerad
Blev medlem: 2021-10-25
New Member

Om mig

Правата на индустриална, литературна и художествена собственост, които са в сила в прехвърлената територия според този договор в момента на тяхното прехвърляне от България, или които са били възстановени в съответствие с разпоредбите на член 190, ще бъдат признати от държавата, към която е прехвърлена тази територия и ще останат в сила в тази територия за същия времеви период, които им е предоставен според българското право. Задълженията, наложени на България чрез по-горната глава І и член 152 от глава ІІ, ще престанат за бъдат в сила пет години след влизането в сила на този договор, освен ако противното е указано в текста или ако Съветът на Обществото на народите реши, най-малко дванадесет месеца преди изтичането на този период, тези задължения да останат в сила за още един период със или без изменение. Ако реституцията, посочена в този параграф не може да бъде извършена, могат да бъдат сключени частни споразумения, подготвени с посредничеството на засегнатите сили или компенсационните служби, посочени в анекса на раздел III, за да се осигури, че лицето с националност на съюзническа и асоциирани сила може да получи компенсация за вредата, посочена в параграф (е) чрез предоставяне на преимущества или подобни, които той се съгласи да получи вместо собствеността, правата или интересите, от които е бил лишен.  
  
Съветът ще се стреми да достигне до разрешаване на спора, и ако такива усилия са успешни, ще бъде разпространено публично изявление, което ще съдържа факти и обяснения относно спора и условията на разрешаване, каквито Съветът може да сметне за уместни. От вливането на Тимок в Дунав, което обща точка за трите граници на България, Румъния и Сърбо-Хърватската-Словенска държава на юг до точка, която ще бъде избрана по течението на Тимок в близост до точка 38 на запад от Брегово. Обявява се, че е приятелско право на всеки член на Обществото да привлече вниманието на Събранието или на Съвета относно всяко обстоятелство, което по какъвто и да е начин засяга международните отношения и което заплашва да наруши международния мир или доброто разбиране между нациите, от което зависи този мир. На заседанията на събранието всеки член на Обществото ще притежава един глас и не може да притежава повече от трима представители. До назначаването на представители на четирите члена на Обществото, които ще бъдат първоначално избрани от Събранието, представителите на Белгия, Бразилия, Испания и Гърция ще бъдат членове на Съвета. Измежду дванадесетте члена, които представляват правителствата осем ще бъдат назначени от членовете, които са с най-голяма индустриално значение, и четири ще бъдат назначени от членовете, избрани за целта от правителствените делегати на Конференцията, като бъдат изключени делегатите на по-горе посочените осем члена.  
  
Относно онези колонии и територии, които впоследствие на последната война са престанали да бъдат под суверенитета на държавите, които преди това са ги управлявали и които са населени от народи, които все още не могат бъдат оставени самостоятелни при напрегнатите условия на съвременния свят, ще бъде приложен принципът, че благосъстоянието и развитието тези народи съставляват свещен тръст на цивилизацията и че обезпеченията за изпълнението на този тръст ще бъдат въплътени в този Пакт. Те също така се задължават да инструктират местните власти, които ще съобщават на комисиите всички документи, по-специално планове, кадастрални и поземлени книги, и да предоставят при поискване всички детайли по отношение собствеността, съществуващите икономически условия и друга необходима информация. Съдът също така може да предостави съвещателно мнение по отношение на всеки спор или въпрос, които бъде отнесен от Съвета или от Събранието. Съдът ще бъде компетентен да изслуша и да реши всеки спор от международен характер, топове и тениски магазин който съответните страни внесат. За разглеждане на всякакъв такъв спор арбитражният съд, към който ще бъде отнесен случая, ще бъде договорения съд от страните или уговорения такъв в която и да е конвенция между тях. Ако спорът между страните бъде обявен от една от тях, и бъде решено от Съвета, че той възниква от материя, която според международното право е само в рамките на домашната юрисдикция на тази страна, Съветът ще докладва този факт и няма да издаде каквито и да е препоръки за неговото решаване.  
  
В случай, че който и да е член на Обществото, преди да стане член на Обществото, е поел каквито и да е задължения, които са в противоречие с условията на Пакта, то този член ще бъде длъжен да вземе необходимите мерки, за да се освободи от тези задължения. Ако Съветът не успее да изготви доклад, който да бъде приет единодушно от съответните членове, които не включват представителите на една или повече от страните по спора, членовете на Обществото си запазват правото да предприемат такива действия, които те ще сметнат да необходими за поддържането на правото и справедливостта. Директорът на Международната служба по труда ще бъде назначен от управителния съвет, и като се имат предвид инструкциите на управителния съвет, ще носи отговорност за ефективното поведение на Международната служба по труда и за такива нейни задължения, които могат да му бъдат предоставени. Във всеки случай на мандат, мандатьорът ще предоставя на Съвета годишен доклад, които касае територията, която му е поверена. Българското правителство се съгласява всеки такъв спор, ако другата страна така поиска, да бъде отнасян до Постоянния съд за международно правосъдие. Степента на упражняване на властови правомощия, контрол или администрация от мандатьора, ако предварително не са били договорени от членовете на Обществото, ще бъдат изрично уговорени във всеки случай от Съвета.

Plats

Sysselsättning

flagshipprices.news
Sociala nätverk
Medlem Aktivitet
0
Foruminlägg
0
Ämnen
0
Frågor
0
Svar
0
Frågekommentarer
0
Gillade
0
Mottagna gillar
0/10
Betyg
0
Blogginlägg
0
Bloggkommentarer
Share: